Dierenarts
gespecialiseerd in chiropractie en dry needling

Algemene voorwaarden Equipotentia Paardenzorg

 

Mevrouw J. Versteeg h.o.d.n. Equipotentia Paardenzorg is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 77889673 en is gevestigd aan de Velsdijk 10, 7122 JH Aalten.

 

Artikel 1  Begrippen

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij

uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2. Aanbod: Ieder Aanbod aan Opdrachtgever tot het verrichten van de behandeling door Equipotentia Paardenzorg.

3. Dierenarts: de natuurlijke persoon die in Opdracht van Opdrachtgever één of meerdere behandelingen toepast, hierna te noemen: Equipotentia Paardenzorg.

4. Cliënt: de natuurlijke persoon die eigenaar of houder is van het Dier en niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

5. Bedrijf: de natuurlijke of rechtspersoon, handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf.

6. Dienst: de Dienst die Equipotentia Paardenzorg aanbiedt, is het uitvoeren van chiropractische behandelingen en dry needling, bestaande uit mobilisatietechnieken, bewegingstherapie, massagetherapie of fysische therapie

het begeleiden van gedragsproblemen, het geven van advies alsmede over dierengeneeskundige zorg, zijnde het verrichten van diergeneeskundige behandelingen, het leveren en/of toedienen van medicatie en/of geven van adviezen op zowel individueel als bedrijfsniveau en/of het verrichten van (diergeneeskundige) keuringen.

7. Dier: het bij Equipotentia Paardenzorg voor behandeling aangeboden Dier (paard).

8. Opdrachtgever: Het Bedrijf of de Cliënt die Opdracht geeft tot het uitvoeren van de behandeling en de

Overeenkomst met Equipotentia Paardenzorg aangaat.

9. Overeenkomst: de Overeenkomst tot het uitvoeren de behandeling, of begeleiding en/of verzorging waartoe

Opdrachtgever opdracht heeft gegeven.

10. Toestemmingsformulier: Het verplichte formulier waarmee Opdrachtgever toestemming verleent en zich bindt

tot uitvoering van de gewenste behandeling door Equipotentia Paardenzorg.

 

Artikel 2  Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Equipotentia Paardenzorg, elke Overeenkomst tussen Equipotentia Paardenzorg en Opdrachtgever op elke Dienst die door Equipotentia Paardenzorg wordt aangeboden en uitgevoerd.

2. Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Equipotentia Paardenzorg aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.

3. De eventuele toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand

gewezen.

4. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk.

5. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgovereenkomsten met Opdrachtgever. De afspraken in de Overeenkomst zijn leidend, en gaan boven deze algemene voorwaarden.

6. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of

worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de

nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele

bepaling.

7. De toepasselijkheid van artikel 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.

8. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

9. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

  

Artikel 3  Het Aanbod

1. Alle door Equipotentia Paardenzorg gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.

2. Equipotentia Paardenzorg is slechts aan een Aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft Equipotentia Paardenzorg het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Opdrachtgever om een voor Equipotentia Paardenzorg gegronde reden te weigeren dan wel onder bijzondere voorwaarden uit te voeren, indien Equipotentia Paardenzorg van mening is dat de behandeling waartoe opdrachtgever opdracht geeft geen, danwel volstrekt onvoldoende, kans op succes heeft, tenzij Equipotentia Paardenzorg op grond van wettelijke en/of gedrags-/tuchtrechtelijke regelgeving verplicht is het aangeboden dier wel te behandelen.

3. Het Aanbod bevat een omschrijving van de te leveren Diensten c.q. behandeling(en). De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken. Eventuele afbeeldingen en specifieke gegevens in het Aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst. Alle aanbiedingen worden voorts gedaan op door Opdrachtgever verstrekte gegevens. Aanbiedingen vervallen indien de gegevens van Opdrachtgever en/of van het Dier onjuist dan wel onvolledig zijn.

4. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

5. Eventuele overeengekomen tijden of termijnen welke betrekking hebben op de dienstverlening in het Aanbod van Equipotentia Paardenzorg betreffen nimmer fatale termijnen en zijn te allen

tijde indicatief. Enige overschrijding van de opgegeven termijnen geven Opdrachtgever geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Equipotentia Paardenzorg niet tot uitvoering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen Diensten tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

7. Voorafgaand aan de totstandkoming van de Overeenkomst wordt al dan niet in overleg met Opdrachtgever en aan de hand van de eventuele klachten bepaald welke zorg het beste bij het Dier past. Tevens vindt uitwisseling van informatie plaats welke noodzakelijk is voor het opstellen van een adequaat plan.

 

Artikel 4  Totstandkoming van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de (behandelings)Overeenkomst door Equipotentia Paardenzorg schriftelijk is bevestigd, dan wel wanneer Opdrachtgever de offerte van Equipotentia Paardenzorg voor akkoord heeft ondertekend, alsmede wanneer Equipotentia Paardenzorg met de uitvoering van de Overeenkomst is begonnen en/of de te leveren medicatie heeft geleverd en/of heeft toegediend.

2. Indien Opdrachtgever het Aanbod heeft aanvaard door een opdracht te geven aan Equipotentia Paardenzorg, zal Equipotentia Paardenzorg de opdracht van Opdrachtgever schriftelijk of telefonisch bevestigen.

3. De Overeenkomst wordt ook geacht tot stand te zijn gekomen indien Opdrachtgever de algemene voorwaarden heeft gezien en overgaat tot het geven van een mondelinge opdracht en Equipotentia Paardenzorg ten gevolge daarvan overgaat tot het uitvoeren van de gevraagde behandeling.

4. Equipotentia Paardenzorg is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.

5. Eventuele mondelinge afspraken zijn slechts geldig indien deze schriftelijk door Equipotentia Paardenzorg zijn opgesteld en bevestigd aan Opdrachtgever.

6. Opdrachtgever kan binnen 14 dagen herroeping doen gelden indien de afspraak digitaal is gemaakt. Uiterlijk tot 24 uur voor aanvang van de afspraak kan de desbetreffende afspraak kosteloos worden geannuleerd. Hierna worden de volgende kosten in rekening gebracht:

1.     Annulering tot 12 uur voor aanvang van de behandeling: 50% van de kosten voor de betreffende behandeling;

2.     Annulering tot 6 uur voor aanvang van de behandeling: 75% van de kosten voor de betreffende behandeling;

3.     Annulering binnen 6 uur voor aanvang van de behandeling: 100% van de kosten voor de betreffende behandeling.

Enkel indien uitdrukkelijk anders overeengekomen en schriftelijk bevestigd door Equipotentia Paardenzorg kan er van de bovenstaande annuleringskosten worden afgeweken.

 

 

Artikel 5  Duur van de Overeenkomst

1. Indien en voor zover tussen Opdrachtgever en Equipotentia Paardenzorg een Overeenkomst is afgesloten, is de duur van deze Overeenkomst conform de duur van de betreffende behandeling, welke eenmalig dan wel voortdurend kan zijn.

2. Zowel Opdrachtgever als Equipotentia Paardenzorg kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld, en hem/haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van zijn/haar verplichtingen, en hij hierin toerekenbaar tekortschiet. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.

3. Daarnaast is Equipotentia Paardenzorg gerechtigd om de Overeenkomst te ontbinden, indien:

a.     de vertrouwensband tussen Equipotentia Paardenzorg en Opdrachtgever op zodanig ernstige wijze is verstoord, waardoor Equipotentia Paardenzorg geen werkbare situatie meer aanwezig acht;

b.     Equipotentia Paardenzorg de (voortzetting van de) behandeling niet meer redelijk acht, omdat er naar inzicht van Equipotentia Paardenzorg geen redelijke kans meer is op het behalen van het beoogde en/of gewenste resultaat.

Opdrachtgever zal van een dergelijke beslissing zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld. Opdrachtgever blijft verplicht de tot dan toe door Equipotentia Paardenzorg gemaakte behandelingskosten te voldoen.

4. Uiterlijk tot 24 uur voor aanvang van de afspraak kan de desbetreffende afspraak kosteloos worden geannuleerd. Hierna worden kosten in rekening gebracht die vooraf door Equipotentia Paardenzorg zijn vastgesteld.

 

Artikel 6  Uitvoering van de dienstverlening

1. Opdrachtgever is op de hoogte van de mogelijke risico’s van de behandeling en geeft Equipotentia Paardenzorg toestemming om het dier te behandelen.

2. Indien een behandeling op locatie wordt uitgevoerd, dient Opdrachtgever er zelf zorg voor te dragen dat het

Dier op de afgesproken plek aanwezig is en in staat is om de behandeling te ondergaan.

3. Opdrachtgever is verplicht ervoor zorg te dragen dat Equipotentia Paardenzorg beschikking heeft over vrije toegang tot de locatie van Opdrachtgever.

4. De behandeling door Equipotentia Paardenzorg geschiedt te allen tijde in het belang van het Dier. De keuze voor een specifieke behandelmethode die Equipotentia Paardenzorg noodzakelijk acht, wordt voor de aanvang van de behandeling met Opdrachtgever besproken, tenzij dit redelijkerwijs onmogelijk is omdat onmiddellijke aanvang van de behandeling in het belang van het Dier is vereist.

5. Equipotentia Paardenzorg zal zich inspannen om de Overeenkomst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed opdrachtnemer en dierenarts verlangd mag worden. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is  beschreven.

6. Bij de uitvoering van de diensten is Equipotentia Paardenzorg niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien dit naar inzicht van Equipotentia Paardenzorg niet ten goede zal komen ten aanzien van het Dier of indien de inhoud of omvang van de overeengekomen diensten op een voor Equipotentia Paardenzorg onacceptabele wijze wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen aanvullende werkzaamheden opleveren voor Equipotentia Paardenzorg, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende- of bijkomende kosten te vergoeden, conform artikel 8 van deze algemene voorwaarden.

7. Equipotentia Paardenzorg is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen, indien en  voor zover deze derden bevoegd en capabel zijn de betreffende behandeling te verrichten.

8. De behandeling kan enkel worden uitgevoerd voor zover het Dier redelijkerwijze in staat is om de behandeling

te ondergaan.

9. Voor het uitvoeren van de behandeling kan de medische toestand, alsmede de gemoedstoestand van het

Dier invloed hebben op de mogelijkheid en de wijze van behandelen. Indien Equipotentia Paardenzorg door een dusdanig zwakke medische toestand en/of hevige gemoedstoestand van het Dier niet in staat is om de behandeling naar tevredenheid uit te voeren, treden partijen in overleg teneinde een vervangende afspraak overeen te komen. Opdrachtgever blijft echter verplicht om de volledige kosten van  de betreffende behandeling te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

10. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om gedurende de behandeling zelf videobeelden te maken en/of te

fotograferen zonder uitdrukkelijke toestemming van Equipotentia Paardenzorg.

11. Indien de behandeling reeds is aangevangen, is het Opdrachtgever niet toegestaan de afspraak af te breken

zonder de daartoe verschuldigde kosten te hebben voldaan.

12. Equipotentia Paardenzorg is steeds gerechtigd een reeds gemaakte afspraak te verplaatsen. Opdrachtgever zal in dergelijk geval tijdig op de hoogte worden gesteld.

13. Indien en voor zover een goede uitvoering van het adviesgesprek en/of de behandeling dit vereist, heeft Equipotentia Paardenzorg het recht en de plicht (eveneens) te verwijzen naar een andere dierenarts of specialist

 

Artikel 7 Behandeling en oplevering van de Dienst

1. Alvorens een behandeling kan plaatsvinden dient Opdrachtgever toestemming te verlenen middels het

toestemmingsformulier. Door middel van het ondertekenen van het toestemmingsformulier geeft Opdrachtgever

tevens de toestemming tot het rapporteren en delen van de bevindingen van Equipotentia Paardenzorg aan de behandelend dierenarts indien en voor zover dit noodzakelijk is, en geeft Opdrachtgever aan bekend te zijn met eventuele risico’s die kleven aan de betreffende behandeling.

2. De Opdrachtgever dient er zelf zorg voor te dragen dat het Dier op de afgesproken plek aanwezig is en in staat

is om de behandeling te ondergaan.

3. Opdrachtgever is ervan op de hoogte dat er direct na de behandeling geen intensieve

training met het Dier dient plaats te vinden in het belang van de effectiviteit van de behandeling.

4. In het belang van de behandeling dient Opdrachtgever zorg te dragen voor een geschikte locatie. Indien

de behandeling buiten plaatsvindt, dient op de locatie van de afspraak in ieder geval een adequate overkapping

aanwezig te zijn welke bescherming biedt tegen regen en wind.

5. Alvorens de behandeling kan plaatsvinden, dient het Dier voor zoveel als mogelijk droog en schoon te zijn.

6. Na afloop van de behandeling dient Opdrachtgever het Dier 1 tot 7 dagen actieve rust te geven. Equipotentia Paardenzorg zal Opdrachtgever hier na afloop van de behandeling van op de hoogte te stellen en over de wijze van rusten adviseren. Onder actieve rust wordt verstaan het vermijden van intensieve trainingen, doch met behoud van milde beweging.

7. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de diensten wordt vertraagd doordat de medische- en/of

gemoedstoestand van het Dier de behandeling belemmerd of indien bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig

alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, het toestemmingsformulier niet, niet tijdig of niet juist is ingevuld,

Opdrachtgever onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door Equipotentia Paardenzorg of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, vertraging is ontstaan, heeft Equipotentia Paardenzorg recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Hieronder wordt tevens verstaan het uitlopen van een vorige afspraak.

8. In en voor zover er overige partijen zoals een ruiter, hoefsmid, tandarts, zadelmaker, masseur, instructeur en/of

andere partijen betrokken zijn bij het welzijn van het Dier dient Opdrachtgever alle voor de doeltreffende uitvoering van de behandeling relevante informatie met Equipotentia Paardenzorg te delen.

9. Indien sprake is van een gefaseerde uitvoering, of Opdrachtgever goedkeuring dient te geven, is Equipotentia Paardenzorg gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst c.q. oplevertermijn op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven.

10. Equipotentia Paardenzorg spant zich in om de dienstverlening binnen de overeengekomen termijn te realiseren, voor zover dit van in redelijkheid verlangd kan worden of mogelijk is. Er zal een globale inschatting worden gemaakt. Deze inschatting blijft echter flexibel (of indicatief) van aard en kan gewijzigd worden. Indien sprake is van spoed, is Opdrachtgever gehouden om de hiermee gemoeide vergoeding te betalen.

 

Artikel 8  Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen

1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast en/of aangevuld dient

te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat

van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden

volgens het overeengekomen tarief. Equipotentia Paardenzorg is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten.

2. Indien een vaste prijs is overeengekomen voor de dienstverlening, zal Equipotentia Paardenzorg Opdrachtgever informeren over de bijkomende kosten c.q. financiële consequenties van de meer werkzaamheden.

3. Eventuele bijkomende prijzen worden voorafgaand aan de behandeling besproken met Opdrachtgever.

Opdrachtgever heeft alsdan een keuze om de gewijzigde behandelingen c.q. Overeenkomst uit te laten voeren, of de wijziging niet uit te voeren.

 

Artikel 9  Prijzen en betaling

1. Alle prijzen zijn inclusief btw en andere belastingheffingen. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen

ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

2. Partijen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is

overeengekomen, dient Opdrachtgever het resterende bedrag te betalen alvorens het Dier door Opdrachtgever meegenomen kan worden.

3. Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van Opdrachtgever is Equipotentia Paardenzorg gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven (slechts) conform de voorwaarden van de Overeenkomst schriftelijk aan te passen, met inachtneming van een termijn van tenminste één maand.

4. Opdrachtgever dient het verschuldigde bedrag op de door Equipotentia Paardenzorg aangewezen wijze ineens te voldoen binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

5. Indien en voor zover voor het verrichten van bepaalde diensten een vaste prijs is afgesproken en het uitvoeren

van die Diensten leidt tot extra werkzaamheden die redelijkerwijze niet geacht kunnen worden in de vaste prijs te

zijn inbegrepen, is Equipotentia Paardenzorg gerechtigd om deze kosten, na overleg met Opdrachtgever, in rekening te brengen bij Opdrachtgever.

6 Equipotentia Paardenzorg is gerechtigd om de tarieven en voorwaarden van de aangeboden Diensten aan te passen waarover Opdrachtgever tijdig geïnformeerd zal worden. Indien sprake is van prijswijzigingen is dit het gevolg van de jaarlijkse indexering.

7. Indien Opdrachtgever niet, niet tijdig of niet volledig aan zijn (betalings)verplichtingen, is Equipotentia Paardenzorg gerechtigd zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever (aantoonbaar) aan zijn (betalings)verplichtingen heeft voldaan.

 

Artikel 10  Incassobeleid

1. Wanneer Opdrachtgever niet aan zijn/haar betalingsverplichting voldoet en niet binnen de daarvoor gestelde

fatale betalingstermijn alsnog heeft voldaan aan zijn/haar verplichting, ontvangt Opdrachtgever een schriftelijke

aanmaning. In de betreffende aanmaning wordt Opdrachtgever een termijn van 14 dagen na de datum van

ontvangst van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de

buitengerechtelijke kosten en de verdere gevolgen van het intreden van verzuim. Indien Opdrachtgever binnen

die termijn niet aan zijn/haar verplichtingen voldoet, is Opdrachtgever in verzuim.

2. Indien Opdrachtgever zijnde een Bedrijf, niet aan haar betalingsverplichting voldoet is zij na het ongebruikt verstrijken van de betalingstermijn van rechtswege in verzuim.

3. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal Equipotentia Paardenzorg zonder nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.

4. Indien Equipotentia Paardenzorg aanvullende of hogere kosten heeft gemaakt die redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

 

Artikel 11 Garantie

1. Equipotentia Paardenzorg voert de diensten en werkzaamheden uit conform de in de branche geldende normen, zoals mede vastgesteld door de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD). Tijdens de behandeling staat Equipotentia Paardenzorg in voor een deugdelijke en gebruikelijke kwaliteit van de afspraak. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan het ontbreken of uitblijven van het door de behandeling beoogde resultaat. Het door de behandeling beoogde resultaat is te allen tijde afhankelijk van diverse overige factoren, zoals voeding, het harnachement, huisvesting, sociaal contact, trainingsvormen, erfelijke kenmerken c.q. aandoeningen, waardoor nimmer de garantie worden gegeven dat het door Opdrachtgever beoogde resultaat wordt bereikt. Desalniettemin zal Equipotentia Paardenzorg zich inspannen tot het verrichten van een behandeling waar het Dier (op de lange termijn) positief resultaat van zal ondervinden, een en ander voorts binnen de mogelijkheden en fysieke beperkingen die van invloed kunnen zijn op de behandeling.

2. Indien en voor zover Equipotentia Paardenzorg een diergeneeskundige behandeling noodzakelijk acht waartoe zij zelf niet of niet voldoende gekwalificeerd is, zal zij Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen en Opdrachtgever doorverwijzen naar een specialist. Opdrachtgever dient hier zelf verantwoording voor te nemen, alsmede voor het monitoren van de gezondheidstoestand van het Dier en dient bij twijfel hierover een specialist in te schakelen.

 

Artikel 12  Privacy, gegevensverwerking en beveiliging    

1. Equipotentia Paardenzorg gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en zal deze slechts conform de geldende wet- en regelgeving gebruiken. Indien daartoe gevraagd, zal Equipotentia Paardenzorg de betrokkene hierover informeren.

2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een Dienst van Equipotentia Paardenzorg verwerkt worden en staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever Equipotentia Paardenzorg tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.

3. Indien Equipotentia Paardenzorg op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal Equipotentia Paardenzorg zich inzetten om te waarborgen dat de beveiliging hiervan voldoet aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

 

Artikel 13  Opschorting en ontbinding

1. Equipotentia Paardenzorg is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daar onder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd.

2. Equipotentia Paardenzorg is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.

 

Artikel 14  Overmacht

1. Equipotentia Paardenzorg is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.

2. Onder overmacht aan de zijde van Equipotentia Paardenzorg wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Equipotentia Paardenzorg, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit, hacking en DDoS aanvallen), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen en (x) overige situaties die naar het oordeel van Equipotentia Paardenzorg buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.

3. Het kan voorkomen dat een behandeling niet verricht of niet voltooid kan worden door de medische toestand of

gemoedstoestand van het Dier. Equipotentia Paardenzorg is in een dergelijke situatie nimmer aansprakelijk voor het niet voltooien van de behandeling. Opdrachtgever kan hiervoor in overleg met Equipotentia Paardenzorg een vervangende afspraak maken, maar heeft nimmer recht op restitutie van reeds betaalde gelden of een enige schadevergoeding maar blijft gehouden om de kosten van de betreffende behandeling volledig te vergoeden.

4. Indien een overmachtssituatie langer duurt dan 2 maanden, kan de Overeenkomst door elk van de partijen

schriftelijk ontbonden worden. Indien op grond van de Overeenkomst reeds enige prestaties zijn verricht, wordt in

een dergelijk geval naar verhouding afgerekend zonder enige verschuldigdheid van elke partij jegens elkaar.

5. Indien Equipotentia Paardenzorg bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd de reeds opgeleverde Diensten afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

Artikel 15  Beperking van aansprakelijkheid

1. Indien sprake is van een toerekenbare tekortkoming van Equipotentia Paardenzorg, is Equipotentia Paardenzorg uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever Equipotentia Paardenzorg binnen redelijke termijn na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld, en Equipotentia Paardenzorg deze tekortkoming vervolgens niet binnen de in de ingebrekestelling genoemde redelijke termijn heeft hersteld (tenminste 14 dagen). De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend, en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving van de tekortkoming c.q. het gebrek, dat Equipotentia Paardenzorg in staat is om adequaat te reageren voor zover de door Opdrachtgever als tekortkoming aan te merken handeling plaatsvindt gedurende de behandeling, dient Opdrachtgever dit voor het einde van de behandeling bekend te maken, tenzij redelijkerwijs onmogelijk.

2. Na afloop van de behandeling kan het voorkomen dat het Dier voorafgaande aan het herstel een (tijdelijke)

verandering in gedrag vertoont. Dergelijke veranderingen kunnen intreden doordat het Dier moet wennen aan de

aanpassingen c.q. beïnvloedingen van het zenuwstelsel. Equipotentia Paardenzorg zal na iedere behandeling een behandeladvies uitbrengen, waaronder een oefeningenadvies. Opdrachtgever dient dientengevolge de nodige rust en ruimte in acht te nemen in het belang van het Dier om de behandeling te verwerken. Indien Opdrachtgever de adviezen van Equipotentia Paardenzorg niet opvolgt, is Equipotentia Paardenzorg nimmer aansprakelijk voor een verminderd of anders dan beoogd effect van de behandeling. Opdrachtgever is ervan op de hoogte dat de duur van de benodigde rust steeds afhankelijk is van de medische toestand van het Dier en overige omstandigheden welke van geval tot geval zullen moeten worden beoordeeld.

3. Indien het Dier na meer dan één week na behandeling steeds gewijzigd gedrag in negatieve zin vertoont, dient

Opdrachtgever te allen tijde Equipotentia Paardenzorg hieromtrent te informeren.

4. Indien het verrichten van diensten en/of uitvoeren van opdrachten door Equipotentia Paardenzorg leidt tot aansprakelijkheid, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de opdracht in rekening gebrachte kosten aanzien van directe schade. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade en de aansprakelijkheid. De aansprakelijkheid is tevens beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van Equipotentia Paardenzorg per gebeurtenis per jaar uitkeert. Een en ander behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Equipotentia Paardenzorg.

5. Equipotentia Paardenzorg is niet aansprakelijk voor enige (gevolg)schade door gebruikmaking van de diensten van Equipotentia Paardenzorg, waaronder verstaan maar niet beperkt tot het ontstaan van fysieke wijzigingen of klachten of (tijdelijke) veranderingen in het gedrag en/of de beweging van het Dier. De toepassing van de door Equipotentia Paardenzorg verrichte diensten geschiedt steeds in het belang van het Dier. Equipotentia Paardenzorg is niet verantwoordelijkheid voor eventuele effecten hiervan op zowel korte of lange termijn.

6. Nimmer is Equipotentia Paardenzorg aansprakelijk voor door haar gedane uitlatingen met betrekking tot de afspraak en/of behandeling, noch voor het niet zien/missen van enige (medische) aandoening die mogelijkerwijze in de behandeling had kunnen worden gezien, behoudens opzet of grove schuld (nalatigheid). Indien en voor zover enig gesprek door Opdrachtgever wordt opgevat als advies, is de inhoud hiervan slechts adviserend van aard en nimmer dwingend.

7. In geen geval is Equipotentia Paardenzorg aansprakelijk voor enige gevolgschade in welke vorm dan ook die door Opdrachtgever en/of het Dier geleden wordt.

8. Equipotentia Paardenzorg is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website of die van gelinkte websites. Equipotentia Paardenzorg is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website en verleende diensten.

9. Equipotentia Paardenzorg staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Equipotentia Paardenzorg verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

10. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door haar verstrekte informatie en wensen

met betrekking tot de opdracht. Indien Opdrachtgever voor de doeltreffende uitvoering van de overeenkomst

relevantie informatie of gegevens achterhoudt, komen de eventuele gevolgen hiervan voor zover deze schade

toebrengen volledig voor rekening en risico van Opdrachtgever.

11. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Equipotentia Paardenzorg vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Equipotentia Paardenzorg binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van Equipotentia Paardenzorg.

 

Artikel 16  Geheimhouding

1. Equipotentia Paardenzorg en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht of waarvan men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat en ziet tevens op alles wat tijdens de afspraak is besproken.

2. Indien Equipotentia Paardenzorg op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken, en Equipotentia Paardenzorg zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Equipotentia Paardenzorg niet gehouden tot enige schadevergoeding en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst.

3. De geheimhoudingsverplichting leggen Equipotentia Paardenzorg en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op alsmede de door de Opdrachtgever ingeschakelde derden.

 

Artikel 17  Vrijwaring en juistheid van informatie

1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens,

informatie, documenten en/of bescheiden die hij aan Equipotentia Paardenzorg verstrekt in het kader van een opdracht. Ook als deze gegevens afkomstig zijn van derden is Opdrachtgever hiervoor verantwoordelijk.

2. Opdrachtgever vrijwaart Equipotentia Paardenzorg van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen uit het vorige lid.

3. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Equipotentia Paardenzorg verstrekt, dienen deze vrij zijn van virussen en defecten.

 

Artikel 18 Wetenschappelijk onderzoek

Equipotentia Paardenzorg heeft het recht om geanonimiseerde medische/technische gegevens van het Dier of van het Dierafkomstige stoffen te gebruiken voor statistisch en/of wetenschappelijk onderzoek, ofwel
in een publicatie te verwerken, tenzij de Opdrachtgever hiertegen uitdrukkelijke en onoverkomelijke
bezwaren kenbaar heeft gemaakt. Equipotentia Paardenzorg zal zo nodig en indien mogelijk
het voornemen om genoemde gegevens te gebruiken voor onderzoek voorafgaand
melden aan de Opdrachtgever.

 

Artikel 19 Klachten

1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service van Equipotentia Paardenzorg of anderszins klachten heeft over de uitvoering van de behandeling, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 dagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via info@equipotentia.nl met als onderwerp “klacht” of telefonisch via het bij Opdrachtgever bekende telefoonnummer van Equipotentia Paardenzorg.

2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Equipotentia Paardenzorg de klacht in behandeling kunnen nemen.

3. Equipotentia Paardenzorg zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.

4. Partijen zullen te allen tijde proberen om gezamenlijk tot een oplossing in belang van de het Dier te komen.

 

Artikel 20  Toepasselijk recht

1. Op de rechtsverhouding tussen Equipotentia Paardenzorg en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

2. Equipotentia Paardenzorg heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.

3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Equipotentia Paardenzorg en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Midden-Nederland, Utrecht tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

  

Vianen, 29 mei 2020.

  

 
 
 
E-mailen
Bellen
Map